Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest

Advertisement

Latest Posts


rch u.ska ,nk 2 jkod isg n, meje;afjk mßÈ *q,a f*aia fy,auÜ ;ykï lrk kS;s mekùu ksid thska
wmyiq;djhg m;a h;=re meÈ Odjl ix.ï tlaù Woaf>daIKhla ,nk 29 jkod .d¨uqjfodr§ mj;ajkakg hk nj jd¾;d jkjd'
Tjqka ta .ek f;dr;=re ±kaùug f*aia nqla msgqjlao ks¾udKh lr we;'
 ta i|yd fu;ekska hkak

https://www.facebook.com/events/803818339671466/


_
L U N U D E H I

Advertisement

-------------- 22