Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest

Advertisement

Latest Posts

wo r;akmqr k.rfha meje;s úu,a ùrjxY ixúOdkh l< uyskao w.ue;s lrùfï /<shg md¾,sfïka;=
uka;%sjreka 25 fofkl= tlajQ nj jd¾;d jqKd' Tjqkaf.a kï úu,a ùrjxYf.a fjí wvúh m%isoaO lr we;af;a my; mßÈh'

    ukqI kdkdhlaldr"
    rxð;a o fidhsid"
    ikS frdayk fldä;=jlal="
    f,dydka r;aj;a;"
    Ȩï wuqKq.u"
    uyskaodkkao w¨;a.uf.a"
    tia tï pkaÿfiak"
    tia'iS uq;=l=udrK"
    fIydka fiauisxy"
    jhs'Ô m;auisß"
    Y%shdks úf–úl%u"
    .dñ‚ f,dl=f.a"
    nkaÿ, .=Kj¾Ok"
    frdays; wfí.=Kj¾Ok"
    l=udr fj,a.u"
    id,skao Èidkdhl"
    à'î talkdhl"
    WÈ; f,dl=nKavdr"
    pdïl nqoaOodi"
    ù'fla bkaÈl"
    cdkl nKavdr"
    lu,d rK;=x."
    úÿr úl%ukdhl"
    .S;dxck .=Kj¾Ok"
    ùrl=udr Èidkdhl_
L U N U D E H I

Advertisement

-------------- 22