Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest

Advertisement

Latest Posts


fld<U Èia;%slalfha fvx.= me;srhdug wúêu;a li, neyerlsÍu fya;=jla nj fmkajd fok niakdysr m<d;a fi!LH fiajd fomd¾;fïka;=j u.ska fi!LH wud;HxYfhao wkque;sh hgf;a  ta iïnkaOfhka ms<sfj,la we;slsÍu i|yd
j¾K y;rlska hq;a nE.a y÷kajd § ;sfnhs'
ta wkqj bÈßfha§ fld<U li< neyer lsÍfï§
ÿUqre - fmd,algq
;eô,s - ma,diaála"
ks,a - lvodis"
ly - fmd,s;Ska" yd f,day
jYfhka j¾K fjka lr wiqrkj,g l=Kq oukakehs b,a,d isà'


_
L U N U D E H I

Advertisement

-------------- 22